ஓட்டிசமும் தொடர்பாடல் திறன்களும்

ஓட்டிசம் பிள்ளைகளைப் பொறுத்தவரை, அவர்களது பெற்றோரது முக்கிய கவலையாகக் காணப்படுவது பிள்ளைகளின் தொடர்பாடல், பேச்சு மற்றும் மொழி விருத்தி பற்றிய விடயங்களாகும். “எனது பிள்ளையால் கதைக்க முடியவில்லை”,“அவர் தனக்குத் தேவையானதைக் கேட்கிறாரில்லை”, “நிறையச் சொற்களைச் சொல்லுறார், ஆனால் இரண்டு சொற்களைச் சேர்த்துக்…

Continue Reading

Chew Tube

ஓட்டிசம் பிள்ளைகளில் சிலர் எதையாவது வாய்க்குள் வைத்துக் கடித்தவாறு இருப்பதை நாம் அவதானிக்க முடியும். இது ஓட்டிசத்தின் இயல்புகளில் ஒன்றாகும். அவ்வாறானபிள்ளைகள் வாய் மற்றும் பற்களில் ஏற்படும் புலன் தூண்டல்கள் காரணமாக, அல்லது அவர்களது மனதில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பதகளிப்பு உணர்வினைக்…

Continue Reading
Close Menu